En defensa de Radio Televisión Madrid e a liberdade de información

Xunta de goberno do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. / CPXG
Xunta de goberno do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. / CPXG
O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia suscribe o manifesto titulado En defensa de Radio Televisión Madrid e a liberdade de información.
En defensa de Radio Televisión Madrid e a liberdade de información

Numerosas organizacións profesionais, sociais, sindicais e políticas presentaron en Madrid o manifesto titulado En defensa de Radio Televisión Madrid e a liberdade de información, contra a reforma prevista da lei do medio público madrileño. Entre os asinantes encóntrase o Foro de Organizacións de Xornalistas (FOP), do que forma parte o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. 

MUNDIARIO recolle o texto completo do manifesto: 

Os medios de comunicación constitúen unha canle fundamental para a participación da sociedade na que se desenvolven. Unha cidadanía activa e participativa require dun acceso a información veraz e de calidade que as institucións públicas deben preservar e asegurar. Ao respecto diso, os medios de comunicación públicos viñeron cumprindo unha tripla función ao longo da súa historia recente: informar, formar e entreter.

Así mesmo, o dereito á liberdade de expresión e o dereito a comunicar ou recibir libremente información veraz por calquera medio de difusión, que recolle o artigo 20 da Constitución Española, atopan na radio e televisión pública unha das súas canles principais. A existencia de medios de comunicación públicos que actúen con independencia, neutralidade e obxectividad, é a garantía do dereito á información e, xa que logo, da participación social fundamentada na liberdade e a capacidade para acceder a eses contidos.

Na sociedade da información, os medios de comunicación públicos cumpren unha función esencial para o desenvolvemento da democracia, o debate das ideas e a participación da cidadanía. Neste sentido, e malia á irrupción e asentamento de novas formas de comunicación, a radio e a televisión continúan a ser unha necesidade e un baluarte na conexión de proximidade coa sociedade. Unha radiotelevisión baseada en criterios de pluralidade, transparencia, independencia e na profesionalidade dos seus traballadores e traballadoras é o mellor aval para conseguir eses obxectivos.

A Lei 8/2015, de 28 de decembro, de Radio Televisión Madrid, recolle na súa preámbulo a pretensión de crear "un novo modelo de radio e televisión pública en Madrid, caracterizado pola transparencia, a pluralidade, a implantación das boas prácticas no sector e do bo goberno corporativo" e, ademais, asegura que o modelo debe ser "plural e aspirar a que a sociedade madrileña se sinta representada, tanto na súa composición como nos contidos audiovisuais que se programen, e para que, de xeito permanente, se recollan as diversas sensibilidades sociais, tanto maioritarias como minoritarias, sen discriminación por motivos ideolóxicos, políticos ou doutra índole recollidos na Constitución Española".

A defensa dos orzamentos recolleitos no preámbulo da lei esixe o rexeitamento de calquera iniciativa encamiñada a controlar e dirixir RTVM desde outras instancias. A existencia dunha Radio Televisión de Madrid como entidade profesional e despolitizada é incompatible coa súa intervención directa por parte do Poder Executivo, un feito que se agrava cando se conculca, ademais, a garantía constitucional da irretroactividade das disposicións restritivas de dereitos individuais.

Por todo iso, parécenos innecesaria esta reforma da lei 8/2015 e ratificamos a defensa de Radio Televisión Madrid como un servizo público esencial para a sociedade madrileña fundamentado na pluralidade, neutralidade, obxectividade, transparencia e profesionalidade dos seus traballadores e traballadoras, fronte aos intentos de menoscabar a súa independencia e o deterioro da calidade dos servizos que presta.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS DE ESPAÑA (FAPE), FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE XORNALISTAS (FIP-IFJ)
FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE XORNALISTAS (FeSP), SINDICATO INTERNACIONAL DE MEDIOS E ESPECTÁCULOS (UNI-MEI)
FORO DE ORGANIZACIÓNS DE XORNALISTAS (FOP)*, FEDERACIÓN EUROPEA DE XORNALISTAS (FEP-EFJ)
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE MADRID (ADSPM), FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE MADRID (FRAVM), DEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID (FMM), FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE ASOCIACIONE DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO FRANCISCO GINER DE LOS RIOS (FAPA), MÁS MADRID, PSOE-MADRID (PSOE-M), PODEMOS MADRID, IZQUIERDA UNIDA DE MADRID, COMISIONES OBRERAS DE MADRID (CCOO), UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE MADRID (UGT) e CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE MADRID, CASTILLA LA MANCHA Y EXTREMADURA (CGT).

* O FOP está integrado por: Col.legi de Periodistes de Catalunya, Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Agrupacións de Xornalistas de CCOO e UGT, Federación de Sindicatos de Xornalistas (FeSP) e UPIFC-Sindicat de la Imatge. @mundiario

En defensa de Radio Televisión Madrid e a liberdade de información
Comentarios