Akira Núñez

Akira Núñez

Periodista.

La autora, AKIRA NÚÑEZ, colaboradora de MUNDIARIO, es periodista venezolana. @mundiario